Walai2558-2559 หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2004
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ประติมากรรมเพื่อการบำบัดเด็กออทิสติกสุชาติ เถาทอง; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; ตฤณ กิตติการอำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558ศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพาเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; นพคุณ นิศามณี; ณิชกานต์ ไชยจักร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558ศิลปกรรมในทัศนะใหม่จากความเชื่อและรูปแบบเรือปลาจั๊ก กอและ นมพระสุรพงษ์ สมสุข; สุชาติ เถาทอง; คารว์ พยุงพันธ์
2558เรือนร่างสตรีบนเสื่อโฆษณาในสังคมบริโภคสุชาติ เถาทอง; อิทธิพล ตั้งโฉลก; ภานุ สรวยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีนันทวัน อินทชาติ; อรวรรณ สังฆวัตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดณรงค์ พลีรักษ์; สุเมธ สายสมุทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์.
2558อักษรไทยน้อย : การศึกษาพัฒนาการและพลวัตชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ราชันย์ นิลวรรณาภา; บุญชู ภูศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอำนาจในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมศักดิ์ ลิลา; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อรทัย ปาอ้าย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559กับดัก : สู่รูปแบบใหม่ในงานศิลปะเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; วราภรณ์ สมานวงษ์วาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558อัตลักษณ์และการดำรงอยู่ของชุมชนคาทอลิกอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์; บุญเชิด หนูอิ่ม; อนุตตรา มาลาวาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ศักดา ศักดินา ศักดิ์ศรี : ภาพลักษณ์ของอุดมการณ์หลักในละครโทรทัศน์ไทยสุชาติ เถาทอง; รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม; แข มังกรวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การผสมผสานระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยกับภาพวาดชาวนาหู้เสี้ยนมนัส แก้วบูชา; บุญชู บุญลิขิตศิริ; Yan, Liu.; เยียน, หลิว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559ระฆังโบราณ : การจัดทำทะเบียนและการสื่อความหมาย ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; สุภัทรชัย จีบแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559แอพพลิเคชั่นเพื่อการออกแบบจากแนวคิดของผู้บริโภค กรณีศึกษาเครื่องเขินผิงเหยา มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีนเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; Yaohui, Li.; เหมาฮุย, ลี้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าฮานี : การออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ชาผู่เอ๋อร์ จากลวดลายเครื่องแต่งกายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ภรดี พันธุภากร; Yexin, Guo.; เย่ชิน, กั้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน : บทสวดสรภัญญะบ้านค้อ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; ศุภกร ไชยรงศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และปราสาทหินพิมาย : แนวทางใหม่ของการบริหารจัดการภรดี พันธุภากร; สันติ เล็กสุขุม; ทนงศักดิ์ หาญวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559ออนซอนมูนมังอีสานปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; พิมไสว หุ้มกระโทก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559ชุมชนบางปลาสร้อย : การอนุรักษ์และพัฒนาภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; ปาจรีย์ สุขาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การออกแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ จังหวัดฉะเชิงเทราจิรวัฒน์ พิระสันต์; สุชาติ เถาทอง; จินดา เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2004