กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12789
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Geoinformtion technology for mnging tourlsm : cse study in Chonburi, Ryong, Chnthburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณรงค์ พลีรักษ์
สุเมธ สายสมุทร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์.
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว -- การจัดการ -- ไทย -- จันทบุรี
การท่องเที่ยว -- การจัดการ -- ไทย -- ชลบุรี
การท่องเที่ยว -- การจัดการ
การท่องเที่ยว -- การจัดการ -- ไทย -- ตราด
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่องเที่ยว -- การจัดการ -- ไทย -- ระยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย การจัดการการท่องเที่ยวที่ดีจะส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศ และประชาชน ในการวิจัยนี้ได้เน้นศึกษาเฉพาะ แหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในชุมชนไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหลัก การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและจัดรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ระของ จันทบุรี และตราด การสำรวจที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ส่วนการวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวนั้นได้ใช้การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) ใน GIS โดยพบว่าในจังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยว 57 แห่ง ระยอง 25 แห่ง จันทบุรี 28 แห่ง และตราด 22 แห่ง รวมทั้งสิ้น 132 แห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยว 4 ประเภทแบ่งออกเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 89 แห่ง วัฒนธรรม 11 แห่ง ธรรมชาติ 20 แห่ง และนิเวศ 12 แห่ง งานวิจัยนี้ได้นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว 6 เส้นทาง โดยจัดทำจากฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12789
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
55920789.pdf98.54 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น