วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 4 of 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; จินดา มูนละมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การประมาณค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดาวเทียม OCO-2 และ Terra MODIS ประเทศไทยสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; ภัทราพร สร้อยทอง; สมกมล รักวีรธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การศึกษาการกระจายตัวของสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; ณิศวัลย์ แจ้งกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกขณะเกิดแผ่นดินไหวด้วยเทคนิค DinSAR เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 จังหวัดเชียงรายประเทศไทยสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 4 of 4