กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11858
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินมวลชีวภาพป่าดิบเขาต่ำอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Appliction of geoinformtion technology to evlute lower montne rin forest biomss; cse study of Doi Inthnon Ntionl Prk Ching Mi, Thilnd
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพรรณ กาญจนสุธรรม
เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
แก้ว นวลฉวี
ขวัญชัย ชัยอุดม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ: Science and Technology
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- การใช้ประโยชน์
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ชีวมวล -- การสำรวจ
ภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11858
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54810056.pdf6.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น