กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11856
ชื่อเรื่อง: การตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวของนาข้าวตามระยะการเจริญเติบโตโดยใช้ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม : กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Detection of rice field temperture for stges of growth using therml infrred bnds from stellite dt : bcse study of Bng Nm Prio district, Chchoengso province, Thilnd
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพรรณ กาญจนสุธรรม
แก้ว นวลฉวี
นฤมล อินทรวิเชียร
วลดา เดชะพงศ์ธนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ: ดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ภูมิศาสตร์การเกษตร
นวัตกรรมทางการเกษตร -- ไทย
ข้าว -- การปลูก -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
ข้าว -- การปลูก -- ไทย -- บางน้ำเปรี้ยว (ฉะเชิงเทรา)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11856
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54810062.pdf6.32 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น