กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12774
ชื่อเรื่อง: ชุมชนบางปลาสร้อย : การอนุรักษ์และพัฒนา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Bangplasoi community: conservation and development
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภรดี พันธุภากร
มนัส แก้วบูชา
ปาจรีย์ สุขาภิรมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
Humanities and Social Sciences
ชุมชน -- ไทย -- ชลบุรี
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปัจจุบันชุมชนในประเทศไทยหลายแห่งกำลังได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ส่งผลให้ ชุมชนเก่าแก่ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งด้านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ชุมชนบางปลาสร้อยเป็น ชุมชนดั้งเดิมที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว การวิจัยชุมชนบางปลาสร้อย: การอนุรักษ์และพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ศึกษาภูมิสังคมและวัฒนธรรมชุมชนบางปลาสร้อย และเสนอแนวทางอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ชุมชน วิธีดำเนินการใช้ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสาร สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกับการสังเกต ชุมชน นำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบางปลาสร้อยเปีนชุมชนชายฝั่งทะเลเก่าแก่ พบหลักฐานการตั้ง ถิ่นฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และถึงแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ชุมชนไปตามกาลเวลา แต่ยังคงเหลือร่องรอยทางด้านสถาปัตยกรรม วิถีชุมชน รูปแบบผัง การตั้งถิ่นฐาน ที่ยังคงมีความเชื่อมต่อกับช่วงเวลาของการก่อตั้งชุมชน สำหรับแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนนั้นมีสาระสำคัญ คือ การจัดการ โดยสรุปข้อค้นพบจากการศึกษาสำรวจและคัดเลือกบ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นตัวแทนชุมชน จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงประวัติความเป็นมาของพื้นที่ชุมชน เพื่อสื่อความหมายคุณคำของพื้นที่ชุมชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ก่อให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมของชุมชนและชุมชนได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการอนุรักษ์และพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการอนุรักข์พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจำเป็นจะต้องผลักดันให้เกิดการดูแล กติกาชุมชนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และภาคภูมิใจที่จะ ดำรงรักษาคุณค่าของชุมชนให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. ) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12774
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf214.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น