วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 63
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563บาติกอาเซียน : การสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานจากศิลปะบาติกแห่งอาเซียนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; สุวดี ประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; วิศิษฐ พิมพิมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561พิพิธภัณฑ์ประเทศไทยแนวทางการออกแบบพื้นที่ร่วมสมัยสุชาติ เถาทอง; วิโชค มุกดามณี; รัษฎา บุญสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มนัส แก้วบูชา; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; วันทยา บัวทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560บุปผชาติ : ครื่องประดับเซรามิกภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ลำใย กาพรัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรมภรดี พันธุภากร; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; รุจน์ ถวัลย์อรรณพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผลงานจิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ทุกทุกข์การดับสูญภรดี พันธุภากร; ปิติวรรธน์ สมไทย; รัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างสรรค์สีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบSungh Kim; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; กันยาพร กุณฑลเสพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; มณีรัตน์ อินคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภัคเนตร พุทธิโภคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของชุมชนไทยเชื้อสายมอญเพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้บุญเติม พันรอบ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; วารดา พุ่มผกา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การออกแบบสื่อสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยาภรดี พันธุภากร; สันติ เล็กสุขุม; เพียงพิศ ชะโกทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การศึกษาอัตลักษณ์เครื่องประดับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการออกแบบร่วมสมัยสุรินทร์ อินทะยศ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; ศมลพรรณ ภู่เล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การออกแบบเรขศิลป์เพื่อการรณรงค์เรื่อง การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำหรับคุณแม่ยุคใหม่อินทิรา พรมพันธุ์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; ปุญญิศา จันทร์โสดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561ราชมรรคา : การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้อารยธรรมขอมในอีสานใต้สุชาติ เถาทอง; บุญชู บุญลิขิตศิริ; รุ่งนภา จะนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560พัฒนาการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย : รูปแบบการสร้างสรรค์สุชาติ เถาทอง; ภรดี พันธุภากร; พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561ดิจิทัลอาร์ตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยินอำไพ ตีรณสาร; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; ทักษิณา สุขพัทธี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวัน : วัสดุผสมปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ปรเมษฐ์ ใจห้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561ตลาดโพธารามชุมชนพหุวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง : การจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมภรดี พันธุภากร; ภูวษา เรืองชีวิน; ซิน, ฮองโบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Qin, Hongbo
2561นักษัตรและเบญจธาตุ : จินตนาการจากความลวงพงศ์เดช ไชยคุตร; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อภิชา มันทนวัทน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 63