กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12791
ชื่อเรื่อง: เรือนร่างสตรีบนเสื่อโฆษณาในสังคมบริโภค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Women’s body on advertising media in the consumer society
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาติ เถาทอง
อิทธิพล ตั้งโฉลก
ภานุ สรวยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สตรี
Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ทัศนศิลป์
โฆษณา -- การออกแบบ
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพเรือนร่างสตรีที่ปรากฏบนสื่อโฆษณา โดยผู้วิจัยเลือก วิเคราะห์กาพเรือนร่างในนิดขสารผู้หญิง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าภาพเรือนร่างเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่ง ที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคมบริโภคได้อย่างชัดเจน โดยภาพความหมายของเรือนร่างที่ได้จาก การวิเคราะห์จะนำไปเป็นกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์เป็นผลงานทางทัศนศิลป์ การดำเนินงานวิจัยนี้ได้แบ่งไว้เป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการวิจัยภาพเรือนร่างใน กลุ่มนิดขสารสตรีซึ่งแยกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนิตยสารสตรีสำหรับคนมีรายได้สูงหรือคนใน สังคมเมือง กลุ่มนิตยสารสตรีสำหรับวัยรุ่น และกลุ่มนิตยสารสตรีสำหรับแม่บ้านหรือคนมีรายได้ น้อย การวิเคราะห์จะอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางสังคมวิทยา ทฤษฎีสัญญะวิทยา และ การวิเคราะห์ภาพทางทัศนศิลป์ ความหมายของภาพเรือนร่างสตรี ที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็น เสมือนภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิชมทางสังคมที่ผู้วิจัยได้คั่นพบ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ในส่วนแรกจะนำไปบูรณาการสู่การคำเนินงานในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ วัตถุประสงค์ของการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์นี้ ผู้วิจัย ต้องการนำเสนอให้เห็นถึงภาพเรือนร่างของสตรี สามารถเป็นสื่อกลางของมาขาคติ สัญญะ และ รหัสความหมาย รวมถึงทัศนธาตุทางศิลปะ แสดงให้เห็นภาพลักษณ์เรือนร่างสตรีเป็นเสมือน การประกอบร่วมกันของความงาม รสนิชม และสถานะที่ใช้ในการสื่อสาร โน้มน้ำวใจ ให้กับ กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในสังคมบริโภค
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. ) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12791
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf180.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น