กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12793
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of corporate identity design for burapha university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
นพคุณ นิศามณี
ณิชกานต์ ไชยจักร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- ทัศนศิลป์และการออกแบบ
อัตลักษณ์ -- การออกแบบ
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพา และออกแบบผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนตัวตนของมหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับการศึกษาและการออกแบบผู้วิจัยได้กําหนดการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ (1) ศึกษาอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่าอารมณ์บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือ แบบเป็นทางการ ซึ่งมีภาพลักษณ์แบบเชี่ยวชาญ น่าเชื่อถือ เลิศล้ำ จริงจัง สีที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือ โมเดิร์น ประกอบด้วยสีน้ำเงิน-เขียว ในโทนสีอมเทา รูปร่างรูปทรง ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือ รูปร่างเรขาคณิต ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือ Gothic Typefaces (Sans Serif) เป็นแบบสะอาด เรียบง่าย ไม่มีส่วนของเซอริฟหรือเส้นยื่นเป็นส่วนประกอบ ตัวอักษรภาษาไทยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือ ตัวอักษรแบบหัวกลมโปร่งอย่างไทยแท้ ได้แก่ Browallia UPC สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือ สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ข้อความที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัยบูรพา คือ ปัญญา วิชาการ ภาคตะวันออก และดวงอาทิตย์จากภาพรวมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถสรุป เป็นข้อความบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ว่า “มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นอันดับ 1 ของการศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายการวิจัยทางทะเลและศูนย์กลาง วัฒนธรรม” (2) ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนตัวตนของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยนําข้อสรุป จากการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาเป็นแนวความคิดของผลงาน คือ “แสงตะวันแสงแห่งปัญญา” สรุปผลออกแบบผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนตัวตนของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง พึงพอใจผลงานสร้างสรรค์และลวดลายในผลงานชุดที่ 3 และพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย และอักษรภาษาอังกฤษในผลงานชุดที่ 2 จากการออกแบบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาผู้วิจัยได้กําหนดและออกแบบผลงานเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ คําประกอบอัตลักษณ์งานสร้างสรรค์แบบจําลอง กราฟิก ลวดลาย สีและอักษร สิ่งที่ได้เหล่านี้ สามารถนําไปสู่การเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานอื่น ๆ เพื่องานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12793
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf85.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น