กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12792
ชื่อเรื่อง: ศิลปกรรมในทัศนะใหม่จากความเชื่อและรูปแบบเรือปลาจั๊ก กอและ นมพระ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The art in a new perspective of beliefs and forms from plajuk kolek nompha boats
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรพงษ์ สมสุข
สุชาติ เถาทอง
คารว์ พยุงพันธ์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
Science and Technology
ความเชื่อ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
เรือ -- การออกแบบ
ศิลปกรรม
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยแบบสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปกรรมในทัศนะใหม่จากความเชื่อและรูปแบบของเรือปลาจั๊ก กอและนมพระซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาศิลปกรรมในรูปของเรือที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ต่างกันในภาคใต้ และสังเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมประเภท ทัศนศิลป์ จิตรกรรม ผลการวิจัยพบประเด็นของความเชื่อเรื่องการเดินทางโดยมีกระแสน้ำนําไปสู่ความคาดหวังปลายทางของชีวิตพัฒนาสู่แนวความคิดเป็นจินตภาพสมมุติ มีค่าจําเพาะมูลฐานหรือ ทัศนะธาตุทางทัศนศิลป์ จากการสังเคราะห์ รูปแบบและความเชื่อที่ปรากฏจากข้อมูล โดยมีกระบวนการสร้างจินตภาพ 3 กลุ่ม คือ (1) ความจริงจากรูปแบบภายนอก (2) ความเชื่อของรูปสัญลักษณ์และบริบทของเรือ (3) ความรู้สึกความสะเทือนอารมณ์และการตีความ ผลสรุป จากผลงานสร้างสรรค์นั้น คือ (1) การสร้างสรรค์ที่มีจุดมุ่งหมายเน้นพลังของความเชื่อของเรือ ความเร้นลับสัญลักษณ์ตามแนวความคิด ควรใช้สีดําเป็นสีหลักประกอบกับสีแดงหรือสีฟ้า เป็นสีรองและใช้บรรยากาศแบบครอบคลุมซึ่งเน้นความคมชัดเฉพาะส่วนเท่านั้นไม่คัดเน้น เกินจําเป็น (2) จากแนวคิดเรื่องการเดินทางที่สัมพันธ์กับสายน้ำนั้นในการถอดรูปหรือประกอบสร้างภาพมีการใช้เส้นสายน้ำที่แสดงการเคลื่อนไหวในลีลาและจังหวะตามแนวคิดของผลงานนั้น ๆ ในทุกผลงาน (3) รูปทรงที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบกึ่งนามธรรมเพื่อเน้นการสื่อสาร โดยมีรูปนก นาค ปลา เมฆ น้ำ เรือ ใบไม้ คน บ้าน เป็นสัญลักษณ์บอกเล่า เชิงเปรียบเทียบวิถีแห่งความเชื่อ
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. ) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12792
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf248.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น