กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12768
ชื่อเรื่อง: การสร้างมาตรฐานตราสินค้าประจำจังหวัด : ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Constructing stndrd provincil brnd: products of nkhon pthom province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พรสนอง วงค์สิงห์ทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- ไทย -- นครปฐม
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์(ปรด ) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12768
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf225.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น