Walai2558-2559 หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 21 to 40 of 2004
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การออกแบบอัตลักษณ์สากลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมแหล่งท่องเที่ยวแบบสโลว์ทาวน์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตะวันออก-ตะวันตก ในประเทศไทยเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; รวี หาญเผชิญ; กษม อมันตกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559อัตลักษณ์ชุมชนสู่การออกแบบสื่อนิทรรศการ : "ย้อนอดีตริมฝั่งจันทบูร"บุญชู บุญลิขิตศิริ; ภรดี พันธุภากร; กัลยาณี เผือกนำผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การจัดการพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรีภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; สุพัตรา ซ้วนลิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559เป็น อยู่ คือ ในโลกเดียวกัน ศิลปวิจัยวิจัยการเปิดเผยตนในพื้นที่สาธารณะเมืองไพโรจน์ ชมุนี; สุชาติ เถาทอง; ฝอยฝน ชัยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การสร้างมาตรฐานตราสินค้าประจำจังหวัด : ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; พรสนอง วงค์สิงห์ทอง; ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกมังคุดไทยไปยังประเทศจีนชำนาญ งามมณีอุดม; กนกรัตน์ คำรอด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การรับรู้รูปแบบของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนพดล เดชประเสริฐ; ภัทชลา แก้วศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การศึกษาการกักอนุภาคในหลุมแสงจากคลื่นนิ่งและหลุมแลตทิชของแสงจากปรากฏการณ์ทัลบอตศรัณย์ ภิบาลชนม์; สรไกร ศรีศุภผล; แท้ นามแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์นมผง S-26 ของผู้บริ โภคในเขตพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรียอดยิ่ง ธนทวี; อรวรรณ เสน่ห์ลักษณา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยผู้มีประสิทธิผล 8 ประการ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครแหลมฉบังณภัคอร ปุณยภาภัสสร; ปรโชต สุขสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและลดความไม่พึงพอในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัดบรรพต วิรุณราช; โสภณ เรืองกิตติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกับการสร้างธรรมาภิบาลองค์กร : กรณีศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ดธนานันต์ มีชูทรัพย์; นรากร สุวรรณบัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำประกันชีวิตของผู้มาใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีอำนาจ สาลีนุกุล; สุชนนี เมธิโยธิน; อารีรัตน์ สุขสุลาภ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การรับรู้สื่อโฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแชมพูของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; นุสรา บูรณะวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558ปัจจัยที่ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรีJutuporn Ktjind; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จตุพร เกตจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การทดลองออกแบบอาคารสาธารณะในพื้นที่มรดกโลก : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุชาติ เถาทอง; สันติ เล็กสุขุม; สมพล ดำรงเสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559เมือง : มิติการเปลี่ยนแปลงเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; ณรงค์ แสงสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การศึกษาแนวทางการพัฒนาศิลปะการแสดงละครชาตรีในจังหวัดฉะเชิงเทราภรดี พันธุภากร; สุวิทย์ จิระมณี; วิระสิทธิ์ สุขสมชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสุเมธ งามกนก; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; วรชัย ภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาจันทบุรีNounpn Onglor; ทักษญา สง่าโยธิน; นวลพรรณ อองละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 21 to 40 of 2004