กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12788
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอำนาจในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The model of research culture development through empowerment approach in secondary school
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ลิลา
สมพงษ์ ปั้นหุ่น
อรทัย ปาอ้าย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมวิจัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และศึกษารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้าง พลังอำนาจในโรงเรียนมัยยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ บุดลากรทางการศึกษาใน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 666 คน และในระยะที่สอง ใด้แก่ ผู้บริหาร และคณะบุคลากรโรงเรียนที่มีผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำนวน 2 โรงเรียน รวมผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 17 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.72 เพื่อวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิง สาเหตุ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยใน โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผู้วิจัย สภาพแวดล้อมขององค์กร และการสนับสนุน การวิจัยขององค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรมวิจัย ทั้งนี้สภาพแวดล้อมขององค์กร และการสนับสนุนการวิจัยขององค์กร ยังมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะของผู้วิจัย โดยรูปแบบ การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างหลังอำนาจในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมให้มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ การทำวิจัย และการส่งเสริมสนับสนุนจากโรงเรียนในด้านทรัพยากร การวิจัยครั้งนี้แสดงให้ เห็นว่า วัฒนธรรมวิจัยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอำนาจใน โรงเรียนมัธยมศึกษา
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12788
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
50810340.pdf2.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น