วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 900
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรีเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ; นัทธมน ทับทิมไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแนะให้รู้คิด (CGi) ร่วมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ (ACT) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อาพันธ์ชนิต เจนจิต; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ชยานนท์ ไชยรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่อง การเขียนโปรแกรม KidBright สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ฐิติชัย รักบำรุง; นคร ละลอกน้ำ; พัฒนะ พิพัฒน์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูเอกชนกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมธี ธรรมพิภพ; ดุสิต ขาวเหลือง; รัชชุมาศ ขำจริง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาระบบการจัดการศูนย์การเรียนชุมชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการทิพย์เกสร บุญอำไพ; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; จิรศักดิ์ ประทุมรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับคำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; พาวา พงษ์พันธุ์; จิราภา ปั้นทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ระบบการสอนแบบร่วมมือภควันตภาพสำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทิพย์เกสร บุญอำไพ; นคร ละลอกน้ำ; ภัทรดร จั้นวันดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)สมศิริ สิงห์ลพ; ปริญญา ทองสอน; ชุลีพร สุระโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษา :?bกระบวนการสร้างมโนทัศน์ การวัด และการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ทิพวัลย์ อัตถาหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประยูร อิ่มสวาสดิ์; ธนวิน ทองแพง; หทัยกานต์ เลขานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาฉลอง ทับศรี; ปริญญา ทองสอน; กานต์ยุภา ชุ่มสนิท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตของนักเรียนวัยรุ่นด้วยโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มพัฒนาความคิดเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; กอบแก้ว บุญบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุด้วยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการโดยใช้ทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมเป็นฐานดลดาว วงศ์ธีระธรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ปวีณา เพิ่มพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; สุชาดา สุขบำรุงศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุรีพร อนุศาสนนันท์; รัฐพงศ์ สีแสด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเชวง ซ้อนบุญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ลีลาวดี ชนะมาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพงศ์เทพ จิระโร; ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์; พิรุฬห์พร แสนแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ชัยพจน์ รักงาม; พรพิมล แม้นญาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาตัวบ่งชี้และแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตภาคตะวันออกณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์; สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ; ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยเชิงสาเหตุทางการบริหารที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุรัตน์ ไชยชมภู; ไพรัตน์ วงษ์นาม; กรกต พรหมประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 900