กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17207
ชื่อเรื่อง: รูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมธ งามกนก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สมพงษ์ ปั้นหุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สุรัตน์ ไชยชมภู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คำสำคัญ: โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน -- การบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา'
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก'
Humanities and Social Sciences
การศึกษาเอกชน -- การบริหาร
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17207
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf927.27 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น