กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12790
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors relevant to public involvement in improving public service on basic infrastructure in Tatthong municipality, Borthong district, Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นันทวัน อินทชาติ
อรวรรณ สังฆวัตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: เทศบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
Humanities and Social Sciences
เทศบาลตำบลธาตุทอง -- บริการสังคม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บริการสาธารณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บริการสาธารณะท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพัฒนาการบริการสาธารณะด้นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการด้านสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ศึกษาความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะค้าน โครงสร้างพื้นฐาน 3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง อำภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แก่ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเยี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมพัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยสถิติค่า Chi-square ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาความต้องการบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมและทุกด้น อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้น อันดับที่ : ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี รองลงมาคือค้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 ด้านผลประ โยชน์ รองลงมาคือ ค้านการตัดสินใจ ผลการการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนปัจจัยอายุรายได้ต่อเตือนและระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลธาตุทองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพัฒนาการบริการสาธารณะค้านโกรงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12790
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.91 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น