วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 236
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาอุษณากร ทาวะรมย์; ธนวัฒน์ ตาลทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อุษณากร ทาวะรมย์; วิธวินท์ พาณิชยาชีวะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองอุษณากร ทาวะรมย์; ดวงกมล ศรีพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานด้านงบประมาณของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังชิตพล ชัยมะดัน; อุษณากร ทาวะรมย์; ธรรมวิทย์ เกียรติสมกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความพร้อมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; พัชรี ดีพร้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีกาญจนา บุญยัง; ธัญณีย์ ศิระโสภณวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; กาญจนา บุญยัง; ณัฐพัชร์ ณ ระนอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้รับบริการของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชาจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; กมลรัตน์ ฉรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครกิจฐเชต ไกรวาส; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; ภูริชา ฉวีวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; วิชชากร ตรึกตรอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; ธุวานันท์ สุขโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ณภัสสรณ์ ศิริรวยธนัตถ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560แนวทางแก้ปัญหามันสำปะหลังกรณีศึกษาในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีลือชัย วงษ์ทอง; อาศยา เพ็ชรผุดผ่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ผลกระทบจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่มีต่อผู้ประกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรีกาญจนา บุญยัง; ณัฎฐ์พิชา ศรีรัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความฉลาดทางอารมณ์กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภายในเขตพื้นที่แห่งหนึ่งสุณี หงษ์วิเศษ; ณลินี แสงประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; พัชราภรณ์ คงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์สุณี หงษ์วิเศษ; ใกล้ตะวัน ศรสีทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทราสุณี หงษ์วิเศษ; หทัยชนก ทองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อารีย์พร เพ็ญเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ผกาวรรณ ทองอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 236