กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16930
ชื่อเรื่อง: การลักลอบบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายกรณีศึกษา : ชายแดนไทย-กัมพูชาพื้นที่อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Tobcco smuggling nd illicit tobcco trde : cse study t the Thi-Combodi border in Arnyprthet district, S Keo province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชิตพล ชัยมะดัน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กลั่นตอง จานตาดี
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
สินค้าปลอม
บุหรี่
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ปัญหาพิเศษ (รปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16930
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3.83 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น