กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12787
ชื่อเรื่อง: อักษรไทยน้อย : การศึกษาพัฒนาการและพลวัต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ThaiNoi Palaeography: The study of development and dynamics
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
ราชันย์ นิลวรรณาภา
บุญชู ภูศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
อักษรไทยน้อย
ภาษาไทย -- ตัวอักษร
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการอักษรไทยน้อย 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการอักขรวิธีอักษรไทยน้อย 3. เพื่อศึกษาถ้อยคำภาษาและระเบียบวิธีจารึก และ 4. เพือศึกษาพลวัตอักษรไทยน้อยในสังคมปัจจุบันผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการด้านอักษร พบพยัญชนะตัวเต็ม 37 ตัว พยัญชนะตัวเชิง 7 ตัว พยัญชนะประสม 56 ตัว สระ 25 ตัว ตัวเลข 10 ตัว และเครืองหมาย 6 ตัว โดยมีพัฒนาการรูปแบบอักษรสมบูรณ์สูงสุดในศตวรรษที่ 22 และในศตวรรษที่ 25 ด้านอักขรวิธี พบว่า พยัญชนะต้นเดี่ยว ในศตวรรษที่่ 23 มีการลดจำนวนการใช้พยัญชนะลง โดยการนำพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายมาใช้แทนกัน พยัญชนะต้นประสม มี 2 ประเภท คือ อักษรควบกล้ำ ร ล ว พบว่ามีการควบกล้ำอักษรทั้งหมด 20 ตัว และพบการใช้อักษรนำ 24 ตัว พยัญชนะสะกดพบ 8 มาตรา พัฒนาการอักขรวิธีสระ พบว่า ในศตวรรษที่ 25 มีพัฒนาการการใช้สระสมบูรณ์ที่สุด พัฒนาการอักขรวิธีตัวเลข มีพัฒนาการการใช้จำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักสิบถึงหลักล้านพัฒนาการเครื่องหมาย มีพัฒนาการสูงสุดในศตวรรษที่ 25 ด้านถ้อยคำภาษาและระเบียบวิธีจารึก พบว่า ถ้อยคำภาษาและระเบียบวิธีจารึกในศิลาจารึกของราชสำนักและใบจุ้มมีรูปแบบที่แน่นอน ส่วนในศิลาจารึกของเจ้าเมืองและเอกสารใบลานมีถ้อยคำภาษาและรูปแบบระเบียบวิธีจารึกที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนด้านพลวัตในปัจจุบัน มีพลวัตที่เกิดโดยองค์กรเอกชน 2 แห่ง หน่วยงานของรัฐ 6 แห่ง และปัจเจกชน 9 คน โดยลักษณะพลวัตแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุรักษ์และเผยแพร่ กลุ่มฟื่อนฟูและสืบสาน และกลุ่มพัฒนา ปัญหาของพลวัตในปัจจุบัน คือ การเขียนที่ขาดเอกภาพ ปัญหาการเขียนคำสมัยใหม่ และการนำอักขรวิธีอักษรไทยเข้ามาปะปนในอักขรวิธีอักษรไทยน้อย
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12787
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
53810210.pdf182.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น