การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ครรภ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพแบบองค์รวมของหญิงตั้งครรภ์อายุมากศิริวรรณ แสงอินทร์; ช่อทิพย์ ผลกุศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความต้องการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ของสตรีมุสลิมสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; วรรณี เดียวอิศเรศ; กัญญ์ชลา สาหมุน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมากช่อทิพย์ ผลกุศล; ศิริวรรณ แสงอินทร์
2563ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรทิพย์ ชอบตรง, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างรวดเร็วในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นวรรณทนา ศุภสีมานนท์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มณิสรา ห่วงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรกวรรณี เดียวอิศเรศ; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; สุรวดี คัทสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูญเสียบุตรวรรณี เดียวอิศเรศ; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; เขมจิรา ท้าวน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณี เดียวอิศเรศ; เกวลิน ถกลพัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณี เดียวอิศเรศ; กัลยา บัวบาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดในระยะตั้งครรภ์ของสตรีหลังคลอดวรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปวีณา ติวาสิริพงศ์, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; ชนัดดา ระดาฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลเอกชนวรรณทนา ศุภสีมานนท์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สาวิตรี จันทร์กระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยสาเหตุของการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชนพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ทิพย์วรรณ โพธิ์ตา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ลูกบอลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรกวรรณทนา ศุภสีมานนท์; ศิริวรรณ แสงอินทร์; ละมัย วงศาสนธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในตนเองด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและน้ำหนักเพิ่มของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานก่อนตั้งครรภ์ศิริวรรณ แสงอินทร์; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; รักรุ้ง โกจันทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของโปรแกรมส่งเสริมความผูกพันในระยะตั้งครรภ์ต่อความผูกพันระหว่างมารดาและทารกหลังคลอด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยบูรพามณิสรา เคร่งจริง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2561อิทธิพลของการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้ ทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วรรณี เดียวอิศเรศ; ศิรินภา แก้วพวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561อิทธิพลของการได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์วรรณี เดียวอิศเรศ; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; จารุวรรณ จันทร์แจ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์