กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7775
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors relted to sleep qulity in pregnnt women
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
วรรณี เดียวอิศเรศ
เกวลิน ถกลพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
ครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: หญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีส่งผลเสียต่อสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ อายุครรภ์ และความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกาย กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ หญิงตั้งครรภ์ปกติที่มีอายุครรภ์ในระยะไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามมารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 132 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งครรภ์ แบบสอบถามอาการไม่สุขสบายทางกายขณะตั้งครรภ์ และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 94.7 ของหญิงตั้งครรภ์ มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี โดยความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกาย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับคุณภาพการนอนหลับ (r = .533, p < .001) ส่วนอายุและอายุครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ (r = -.100, p = .255; r = .124, p = .156) ผลการศึกษานี้ช่วยให้พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการนอนหลับและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ปกติ และสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ต่อไป
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7775
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น