กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7775
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
dc.contributor.advisorวรรณี เดียวอิศเรศ
dc.contributor.authorเกวลิน ถกลพัฒนกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T04:24:47Z
dc.date.available2023-05-12T04:24:47Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7775
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractหญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีส่งผลเสียต่อสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ อายุครรภ์ และความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกาย กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ หญิงตั้งครรภ์ปกติที่มีอายุครรภ์ในระยะไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามมารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 132 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งครรภ์ แบบสอบถามอาการไม่สุขสบายทางกายขณะตั้งครรภ์ และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 94.7 ของหญิงตั้งครรภ์ มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี โดยความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกาย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับคุณภาพการนอนหลับ (r = .533, p < .001) ส่วนอายุและอายุครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ (r = -.100, p = .255; r = .124, p = .156) ผลการศึกษานี้ช่วยให้พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการนอนหลับและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ปกติ และสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ต่อไป
dc.language.isoth
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
dc.subjectครรภ์
dc.titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์
dc.title.alternativeFctors relted to sleep qulity in pregnnt women
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativePoor quality of sleep in pregnant women has an impact on health to both pregnant women and fetus. This descriptive correlation research aimed to study the relationship between age, gestational age, severity of physical discomfort, and quality of sleep in pregnant women. The sample consisted of 132 normal pregnant women in the second trimester and the third quarter who received antenatal care at Chao Phraya Abhaibhub in Prachinburi province. Simple random sampling was used to recruit the sample. The research instruments consisted of personal information and pregnancy record, physical discomfort in pregnant women scale and Pittsburgh sleep quality index. Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson's correlation analysis. The study indicated that 94.7 percent of these pregnant women have poor sleep quality. The severity of physical discomfort was significantly related to quality of sleep (r= .533, p< .001). Age of pregnant women and gestational age were not significantly related to quality of sleep (r = -.100, p = .255; r = .124, p = .156) This study results help nurses and health care providers who take care of pregnant women know more about sleep problems and factors affecting sleep quality in normal pregnant women. The study results can be used as a baseline data to create the nursing practice guideline for promoting sleep quality in pregnant women.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการผดุงครรภ์ขั้นสูง
dc.degree.nameพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น