กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6530
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างรวดเร็วในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The fctors relted to rpid repet pregnncy in teenge pregnnt women
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณทนา ศุภสีมานนท์
วรรณี เดียวอิศเรศ
มณิสรา ห่วงทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น -- แง่สังคม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
ครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นเป็นปัญหาทางสาธารณสุขและสังคมที่สำคัญการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างรวดเร็วและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างรวดเร็วในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลตากสิน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีและกำลังตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จำนวน 75 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรง จากการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยทดสอบ Chi-square test และ Fisher’s Exact test ผลการวิจัยพบว่า อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ62.7 ส่วนใหญ่ เป็นการตั้งครรภ์ซ้ำในครรภ์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ72โดยมีระยะห่างของการตั้งครรภ์ซ้ำ เฉลี่ย 21.87 เดือน (SD = 13.7) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างรวดเร็วในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัญหาจากการใช้การคุมกำเนิดสถานภาพสมรส และความต้องการมีบุตร (Cramer’s V = 0.04, 0.05 และ 0.02 ตามลำดับ) จากผลการวิจัยพยาบาลควรตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยเหล่านี้และนำ ปัจจัยดังกล่าวไปพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6530
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น