กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2867
ชื่อเรื่อง: ความต้องการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ของสตรีมุสลิม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cultureal care needs and Islamic belief and actual care received during antepartum, intrapartum and postpartum period among Muslim women
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
วรรณี เดียวอิศเรศ
กัญญ์ชลา สาหมุน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การฝากครรภ์
ครรภ์
สตรีมุสลิม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2867
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p33-44.pdf3.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น