กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2867
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุนทราวดี เธียรพิเชฐ
dc.contributor.authorวรรณี เดียวอิศเรศ
dc.contributor.authorกัญญ์ชลา สาหมุน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:03Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:03Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2867
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการฝากครรภ์th_TH
dc.subjectครรภ์th_TH
dc.subjectสตรีมุสลิมth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleความต้องการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ของสตรีมุสลิมth_TH
dc.title.alternativeCultureal care needs and Islamic belief and actual care received during antepartum, intrapartum and postpartum period among Muslim womenen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume20
dc.year2555
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page33-44.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p33-44.pdf3.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น