กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7852
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลเอกชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctorsinfluencing helth informtion seeking behvior vi internet mong pregnnt women t privte hospitl
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณทนา ศุภสีมานนท์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
สาวิตรี จันทร์กระจ่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
การสำรวจสุขภาพ
สูติศาสตร์
ครรภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง และการมีภาวะสุขภาพที่ดีของหญิงตั้งครรภ์ในปัจจุบัน การวิจัยเชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 120 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน แบบสอบถาม ความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ แบบสอบถามอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพและแบบสอบถามพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามเท่ากับ 0.90, 0.86, และ 0.79 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติถดถอยพหุแบบเชิงชั้น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยู่ในระดับสูง (M =73.51, SD = 14.39) ในขณะที่อุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตในระดับปานกลาง (M =38.38, SD = 12.81) และมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพในระดับต่ำ (M =41.34, SD = 8.34) โดยความต้องการและอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพได้ร้อยละ 48.2 (R 2 = .482, F(2,117) =54.42, p < .001) และเมื่อเพิ่มปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุครรภ์ ลำดับที่ของการตั้งครรภ์ และภาวะสุขภาพ สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพได้ร้อยละ 52.8 (R 2 = .528, F(6,113) = 21.10, p < .001) จากผลการวิจัย พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพควรตระหนักถึงความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ และมีการประเมินอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการและจัดการแก้ไขอุปสรรคที่มีผลต่อการแสวงหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7852
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น