กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15152
ชื่อเรื่อง: การจัดการของครอบครัวต่อการตั้งครรภ์วัยรุ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: -
ปฤษณพร ศิริจรรยา,2506
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
คำสำคัญ: Health Sciences
ครรภ์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15152
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf558.72 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น