Walai2545-2552 หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2352
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจด้านการพยากรณ์ความต้องการด้วยวิชวลเบสิคแอปพลิเคชั่นบรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกกาญจน์ สอนหมวก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การกำหนดปริมาณการสั่งซื้อยาที่เหมาะสมด้วยเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีบรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัตนา เรืองแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การลดของเสียในกระบวนการผลิตพัดลมระบายความร้อนโดยวิธีการซิกซ์ซิกม่าบรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธเนศ สัจจวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ควบคุมของถังบรรจุแก๊สเหลว กรณีศึกษา บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด มหาชนบรรหาร ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อติชาต คำชุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบของผิวสำเร็จในกระบวนการพ่นด้วยเม็ดเซรามิกบรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชาคร กฤชอาคม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การวางแผนการดำเนินงานของโครงการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยบูรพาบรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิศรุต คงสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การประยุกต์การจัดการโครงการในโครงการก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (กองทุนหมู่บ้าน SML)บรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัส สวัสดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การปรับปรุงแผนการสุ่มตรวจรับเข้าวัตถุดิบโดยดัดแปลงจาก MIL-STD-105Eบรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยทัต เวียงหฤทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพ (QFD) เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในงานขาย : กรณีศึกษาบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัดฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธภัทรณัท เกียรติสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดจันทบุรีลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมล หัสรังค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2550ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีผลต่อการดำเนินงาน : ?bกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-; อมรกานต์ สำเภาเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี?xวิจัย
2550การประยุกต์วิธีทางวิศวกรรมคุณค่าในการออกแบบเครื่องกดขดลวดเข้าทุ่นอาร์เมเจอร์ฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สรวุฒิ บุราณศรี,2522; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีธวัชชัย ภาคแก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ถนอมขวัญ พันธ์สนิท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
2550ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสระแก้วสมุทร ชำนาญ; อาจารยที่ปรึกษาร่วม; สัญญา เขียวปาน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2550การจัดการระบบงานคุณภาพขององค์การปฏิบัติดีเยี่ยมในประเทศไทย-; วัชระ ยาคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2550การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) :?bศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรรณี กิจเจริญทรัพย์ดี,2499; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น.
2550การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี-; ธนวดี สุขขี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2550การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล :?bกรณีศึกษาตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ถาวร แสงสาคร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
2550การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น :?bกรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี-; จเรวัฒน์ ชินวัฒน์,2507; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
2550การบริหารคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา-; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2352