กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7778
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors influencing self mngement mong women with gesttionl dibetes mellitus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
ชนัดดา ระดาฤทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: เบาหวานในสตรีมีครรภ์
ครรภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การจัดการตนเองเป็นแนวคิดสำคัญที่ช่วยให้สตรีที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง การวิจัยนี้เป็นแบบบรรยายเชิงทำนาย เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน จำนวน 176 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามการจัดการตนเอง ได้ค่าดัชนีความตรงของแบบสอบถาม การรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามการจัดการตนเอง เท่ากับ 1.0 และค่าความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคเท่ากับ .88, .96 และ .78 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และการจัดการตนเองในระดับสูง (M = 73.86, SD = 14.90; M = 51.64, SD = 7.17; M = 85.90, SD = 10.19 ตามลำดับ) การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลและ สามารถร่วมกันทำนายการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 66.7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R 2 = .667, F(2,173)= 173.00, p< .001) โดยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์มากที่สุด (ß= .63, t= 11.65, p< .001) ผลการศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรสุขภาพควรส่งเสริมการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนและสนับสนุนครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลสตรีที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์เพื่อให้สามารถการจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7778
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น