กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15281
ชื่อเรื่อง: การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์ : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: -
สุภาชัย สาระจรัส
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
คำสำคัญ: วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก'
ครรภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
Health Sciences
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วัยรุ่น
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15281
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf233.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น