กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9981
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors predicting mternl-fetl ttchment in pregnnt dolescents
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศิริวรรณ แสงอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พรทิพย์ ชอบตรง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์.
คำสำคัญ: การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ครรภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9981
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
60910030.pdf5.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น