การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การกำหนดกรอบโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553การก่อรูปองค์กรของภาคประชาชนในจังหวัดตราดชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; สิตางศ์ เจริญวงศ์; เทียนชัย ศศิศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การก่อรูปองค์กรของภาคประชาชนในจังหวัดตราดเทียนชัย ศศิศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิตางศ์ เจริญวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
2549การจัดทำผังพิสัยการวิจัยระบบสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภาคตะวันออกชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2546การประเมินผลโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, และอื่นๆ
2546การประเมินผลโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, และอื่นๆ
2550การฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนในชุมชนพวา จังหวัดจันทบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมชาย เดชะพรหมพันธุ์, และอื่นๆ
2552การวิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องขังโดยใช้ศิลปะภาพเขียน กรณีศึกษา : เรือนจำพิเศษพัทยาชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; เอกวิทย์ มณีธร; จรัสศรี รูปขำดี; อายุตม์ สินธพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ และความต้องการในการท่องเที่ยวต่อในจังหวัดจันทบุรีวิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; อัศวิน แก้วพิทักษ์
2546การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้ในการปกครองท้องถิ่นของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2545ความขัดแย้งในการจัดการโครงการก่อตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม : ศึกษากรณี จังหวัดชลบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุริยัน บุญแท้; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2557ความล้มเหลวของการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหามลพิษระหว่างโรงงานเจนโก้กับชุมชนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เพ่ง บัวหอม, และอื่นๆ
2547ทัศนคติของผู้บริหารและสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดที่มีต่อความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจ: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 จังหวัดในภาคตะวันออกชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันชัย ทองมา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2556บทบาทและการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมการชนไก่ในสังคมไทย : กรณีศึกษาภาคตะวันออกสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประสิทธิ์ เงินชัย, และอื่นๆ
2554บทบาทในการประกอบธุรกิจของรัฐไทยในกระแสโลกาภิวัตน์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริงชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภกร สุธาวุฒิ, และอื่นๆ
2558ปฏิบัติการและการต่อสู้ทางวาทกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุดปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550ประสบการณ์การปฏิบัติตนด้านสุขภาพของพระภิกษุสูงอายุ : กรณีศึกษา ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
2550ปัจจัยเชิงโครงสร้างและผู้กระทำการในการเกิดการเมืองแบบประชานิยมของไทย : ศึกษากรณี รัฐบาลพรรคไทยรักไทยชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รตวรรณ อยู่เมือง, และอื่นๆ
2546ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อชุมชนประมงกรณีศึกษาชุมชนคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; กมลวรรณ ฉัตรมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2546ผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในความคิดเห็นของประชาชนเมืองพัทยาชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, และอื่นๆ