กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4618
ชื่อเรื่อง: การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ และความต้องการในการท่องเที่ยวต่อในจังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An opinion survey concerning the annual worship festival of The Khao Khitchakut Buddha’s Footprint and need assessment on continuing tourism in Chanthaburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
จุฑามาศ ชูสุวรรณ
อัศวิน แก้วพิทักษ์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว
วัดกับการท่องเที่ยว
พระพุทธบาท
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏและความต้องการในการท่องเที่ยวต่อในจังหวัดจันทบุรี การวิจัยจะใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงสำรวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาร่วมงานนมัสการรอย พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี ค่อนข้างเห็นด้วย ว่าการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานจะเป็นใครก็ได้หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ได้เช่น วัดกะทิง เจ้าคณะจังหวัดหรือแม้แต่ คสช. ส่วนการสำรวจด้านการท่องเที่ยวต่อในจังหวัดจันทบุรีหลังงานนมัสการฯนั้นโดยภาพรวม มีความต้องการค่อนข้างมาก และเมื่อพิจารณาจัดลำดับสถานที่ที่มีความต้องการดังกล่าว เราสามารถระบุ 3 ลำดับแรกตามลำดับคือ ทะเล น้ำตก ทัศนียภาพและบรรยากาศ ส่วนความต้องการสินค้าท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวม พบว่า มีความต้องการค่อนข้างมาก โดยสามารถระบุ 3 ลำดับแรกคือ ผลไม้ท้องถิ่น อาหารทะเล และขนมท้องถิ่น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4618
ISSN: 1906-506X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
politic13n2p221-234.pdf461.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น