บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 144
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564แผนสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; พรทิพย์ พันธุ์ยุรา
2564การถือครองที่ดินในพื้นที่อ่าวตราด จังหวัดตราด: ปัญหาความขัดแย้งและทางเลือกการแก้ไขปัญหาชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์; สกฤติ อิสริยานนท์
2564การเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทัพไทยตั้งแต่ พ.ศ.2535-2563วันวิชิต บุญโปร่ง; ธีรพงษ์ บัวหล้า
2565สภาวะอาณานิคมภายในของเวียดนามสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสปี ค.ศ.1885 -1939: บทวิเคราะห์จากทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาของอังเดร กุนเดอร์ แฟรงค์จิรายุทธ์ สีม่วง; ภัสสรา บุญญฤทธิ์
2563มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้เสียหายที่เกิดจากผู้ทำละเมิดต่อสิ่งแวดล้อมประทีป ทับอัตตานนท์; จิดาภา พรยง; จุฑามาศ พรหมอินทร์
2563มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในประเทศไทยรัชนี แตงอ่อน
2563ปรับตัวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อการเข้ามาของระบบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารกรุงเทพกลุ่มสาขาในพัทยานำโชค วรศิลป์; วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2563ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยสนิทเดช จินตนา; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2563การพัฒนาบทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีระดับท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายศิกัญญา อยู่เมือง; ณฐภัทร อยู่เมือง
2564ความรู้ของประชาชนต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562เขมมารี รักษ์ชูชีพ
2564การจัดการเพื่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรีจารุภาส พลตื้อ; อนุรัตน์ อนันทนาธร; ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
2564ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองวิภาวี รักน้ำเที่ยง; ธีระ กุลสวัสดิ์; อนุรัตน์ อนันทนาธร; ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
2564การจัดการความมั่นคงด้านสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีระเบียบ กิจเจริญ; อมรทิพย์ อมราภิบาล; อนุรัตน์ อนันทนาธร; ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
2564ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยสนิทเดช จินตนา; อนุรัตน์ อนันทนาธร
2564ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย: ภาคอุตสาหกรรมธีรพงษ์ คำอุ่น; ธีรพงษ์ บัวหล้า; วิเชียร ตันศิริคงคล; อนุรัตน์ อนันทนาธร
2564การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 3 แห่งทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในภาคตะวันออก: ศึกษากรณี การใช้เฟสบุ๊ครัสรินทร์ ว่องสวัสดิ์; ธีระ กุลสวัสดิ์
2564การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ และความต้องการในการท่องเที่ยวต่อในจังหวัดจันทบุรีวิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; อัศวิน แก้วพิทักษ์
2564ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของประชาชนที่เกิดจากอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองธัญญลักษณ์ ปุณญจิรโชติสกุล; อนุรัตน์ อนันทนาธร
2564การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทยสุภาพร ชาวสวน; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 144