กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4631
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting legal compliance in the migrant labours registration of fishery entrepreneurs in Rayong municipality
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภาวี รักน้ำเที่ยง
ธีระ กุลสวัสดิ์
อนุรัตน์ อนันทนาธร
ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
คำสำคัญ: การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ประมง
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง และเพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 228 ราย ผลการศึกษา พบว่าการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ทั้งหมดปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง พบว่า การเป็นสมาชิกหรือสมาคม, ประสบการณ์การเป็นเจ้าของเรือ, ประเภทของการประกอบธุรกิจประมง, จำนวนแรงงานการทำประมง, เงินอุดหนุนจากภาครัฐ, การถือครองเรือประมง, การถูกจับกุม และจำนวนครั้งของการถูกตรวจสอบ มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านความเชื่อมั่น ปัจจัยทางด้านกฎหมาย และปัจจัยทางด้านสวัสดิการมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว พบว่า ต้องเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ให้มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการ อำนวยความสะดวกสบาย สามารถช่วยลดปัญหาการไม่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ เจ้าหน้าที่มีการพบปะผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ หน้าที่ของผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติตามขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ค่าธรรมเนียม ตลอดจนการต่ออายุสัญญาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการจ้างงานตามกฎหมาย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4631
ISSN: 1906-506X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
politic13n1p117-132.pdf487.21 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น