กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15649
ชื่อเรื่อง: การก่อรูปองค์กรของภาคประชาชนในจังหวัดตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เทียนชัย ศศิศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สิตางศ์ เจริญวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
องค์การ
Humanities and Social Sciences
การจัดการองค์การ
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15649
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf182.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น