กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15651
ชื่อเรื่อง: บทบาทในการประกอบธุรกิจของรัฐไทยในกระแสโลกาภิวัตน์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภารดี มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศุภกร สุธาวุฒิ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
ธุรกิจของเอกชน
โลกาภิวัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15651
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf633.1 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น