กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15204
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์การปฏิบัติตนด้านสุขภาพของพระภิกษุสูงอายุ : กรณีศึกษา ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
สุขภาพ
Health Sciences
สงฆ์ -- สุขภาพและอนามัย
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15204
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bibliography.pdf482.12 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น