กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15101
ชื่อเรื่อง: การฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนในชุมชนพวา จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภารดี มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สมชาย เดชะพรหมพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
พลอยบงกช ชุ่มเพ็งพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
ชุมชน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
วัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15101
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter1.pdf369.6 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น