กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14184
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
โกวิท กระจ่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชวลิต กิจพิบูลย์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
คำสำคัญ: ประกันสุขภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
Humanities and Social Sciences
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ -- จันทบุรี
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (รปม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14184
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter4.pdf2.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น