กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16588
ชื่อเรื่อง: บทบาทและการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมการชนไก่ในสังคมไทย : กรณีศึกษาภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ประสิทธิ์ เงินชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: การชนไก่
Humanities and Social Sciences
ไก่ชน -- การพนัน
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก?'
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16588
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf489.11 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น