กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12723
ชื่อเรื่อง: ปฏิบัติการและการต่อสู้ทางวาทกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Discursive prctice nd counter discourse on industril development : cse study of industril development of the Mp T Phut model
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
ชัยณรงค์ เครือนวน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
การพัฒนาอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
วจนะวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ร.ด.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12723
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf5.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น