วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 126
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศิริวัจ ปฎิญาณวิภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีวิเชียร ตันศิริคงคล; เทพประทาน ชมบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครวิเชียร ตันศิริคงคล; วีระพนธ์ ยิ้มเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; วนิดา รุ่งโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศิริพงษ์ ศรีนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบของแรงงานต่างด้าวในเทศบาลตำบลฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรีวิเชียร ตันศิริคงคล; ศันสนีย์ เปรมปรีชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; พัทธ์ธีรา เงินสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ธีรวัฒน์ สดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายชนชั้นนำของคนไทย 2 แผ่นดิน บนเกาะกงในกัมพูชาปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; จุตินันท์ ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; นิตยา โชคทิพย์รัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวิเชียร ตันศิริคงคล; เกรียงไกร ทองเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบความเป็นทาสสมัยใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติลาวสุธี ประศาสน์เศรษฐ; ศุภกฤต ปิติพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การสะสมทุนของเครือธุรกิจครอบครัวและความขัดแย้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก: กรณีศึกษาบริษัททีพีไอจำกัด (มหาชน)สุธี ประศาสน์เศรษฐ; ศรายุทธ สรีระพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561มาตรการทางกฎหมายเพื่อการป้องกันการหลบเลี่ยงการเสียอากรตอบโต้การทุ่มตลาดด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าอรรัมภา ไวยมุกข์; ไกรพล ตระกูลศุภชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยห่วงโซ่สินค้าของผลไม้ภาคตะวันออก: ศึกษากรณีทุเรียนสุธี ประศาสน์เศรษฐ; วงธรรม สรณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวิเชียร ตันศิริคงคล; ทวีวัฒน์ แตงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอกวิทย์ มณีธร; บุญรัตน์ วิญญุกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมยของนิสิตระดับปริญญาตรีไวพจน์ กุลาชัย; ฐิติวัสส์ นุ่มกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของชาวประมงพื้นบ้านภายใต้โครงการพัฒนาบริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดระยองภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; ปรียานุช จันทเดิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 126