กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14267
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติของผู้บริหารและสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดที่มีต่อความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจ: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 จังหวัดในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วันชัย ทองมา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด -- ไทย (ภาคตะวันออก)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด -- การบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (รปม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14267
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bibliography.pdf176.5 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น