กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2154
ชื่อเรื่อง: การก่อรูปองค์กรของภาคประชาชนในจังหวัดตราด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
สิตางศ์ เจริญวงศ์
เทียนชัย ศศิศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางสังคม - - ไทย - - ตราด
สภาองค์กรชุมชน - - ไทย - - ตราด
องค์กรชุมชน - - ไทย - - ตราด
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องการก่อรูปองค์กรของภาคประชาชนในจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาในเรื่องของปัจจัยและกระบวนการในการก่อรูป ปัจจัยและกระบวนการในพัฒนา และข้อเสนอในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดตราด มีวิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาในกลุ่มขององค์กรมาภาคประชาชนในจังหวัดตราดที่มีบทบาทสำคัญในระดับจังหวัดซึ่งมีอยู่สามกลุ่ม คือ เครื่อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในภาคประชาคม กลุ่มองค์กรชุมชนฅนตราดซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของภาคประชาสังคมกับการรวมตัวขององค์กรที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐ และกลุ่มสภาองค์กรชุมชนในฐานะที่เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ทั้งสามองค์กรมีปัจจัยและกระบวนการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาที่มีความแตกต่างกัน คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นกลุ่มที่มีการก่อรูปขึ้นมาจากกลุ่มธรรมชาติโดยมีพระเป็นผู้นำในกลุ่มการทำงาน ดงันั้นการพัฒนาของกลุ่มจึงเป็นการพัฒนาที่อยู่บนเวื่อนไขการตอบสนองการแก้ปัญหาของชาวบ้านในจังหวัด ในองค์กรชุมชนฅนตราดพบว่าการก่อรูปและการพัฒนาของกลุ่มนั้นมีผลมาจากนโยบายและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาผลักดัน จึงทำให้มีการพัฒนาที่เป็นไปตามรูปแบบของนโยบายและงบประมาณที่ภาครัฐกำหนดมาในแต่ละปี และกลุ่มสภาองค์กรชุมชนพบว่าการก่อรูปกลุ่มของสภาองค์กรชุมชนนั้นเกิดจากความต้องการอวค์กรที่ถูกกฎหมายของประชาชนในการเข้ามาทำงานในส่วนของพื้นที่สาธารณะในเรื่องของการม่าวนร่วมในการกำหนดแผนชุมชน ซึ่งสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดตราด เกิดขึ้นจากการผลักดันพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนของภาคประชนชนทั่วประเทศ หลังจากการเกิดพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีการผลักดันให้เกิดสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดตราด แต่อย่างไรก็ตามสภาองค์กรชุมชนยังมีการพัฒนาที่เป็นไปในรูปแบบของการพัฒนาเชิงปริมาณที่เน้นการจัดตั้งอยู่ เนื่องจากการพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนนั้นยังอยู่บนเงื่อนไขของการพัฒนาที่เป็นไปตามงบประมาณและนโยบายขององค์กรมหาชน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2154
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
161-174.pdf5.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น