กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13756
ชื่อเรื่อง: ความขัดแย้งในการจัดการโครงการก่อตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม : ศึกษากรณี จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สุริยัน บุญแท้
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
คำสำคัญ: ความขัดแย้ง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
Humanities and Social Sciences
การบริหารความขัดแย้ง
โครงการก่อตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม -- การบริหาร
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (รปม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13756
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
appendix.pdf223.18 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น