กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14698
ชื่อเรื่อง: การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการผลิตของเกษตรกรในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาผู้นำกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: -
ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
คำสำคัญ: การอนุรักษ์เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
สมุนไพร
Health Sciences
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14698
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter2.pdf999.07 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น