รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 768
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2567-05-31การตรวจหาเชื้อบาบีเซีย โบวิสในเลือดโค โดยเทคนิค พีซีอาร์อีไลซากล่าวขวัญ ศรีสุข
2542การศึกษาการผลิตไวน์จากมะเม่ากรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
2536การแพร่กระจายและการสะสมของปริมาณโลหะหนักบางชนิดบริเวณชุมชนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอรุณี เทอดเทพพิทักษ์
2564ผลจากการขนถ่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังต่อคุณภาพน้ำและดินตะกอนบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรีประสาร อินทเจริญ; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ศรัณยา รักเสรี
2563การประเมินคุณสมบัติของสารประกอบพอลิฟีนอลจากใบชาขลู่ในการส่งเสริมปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งผาณตา เอี้ยวซิโป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การหาปริมาณปนเปื้อนของอนุภาคนาโนของเงินและไอออนเงิน (I) ในผลิตภัณฑ์อาหารอภิญญา นวคุณ; จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์; กรกฎ นวคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ความหลากหลายทางอนุกรมวิธานและกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส ของจุลินทรีย์จากเมตาจีโนมในระบบนิเวศป่าชายเลนสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP2A6 อัลลีลต่าง ๆ และเอนไซม์โมโนเอมีน ออกซิเดสของสมุนไพรขลู่เพื่อการลดการสูบบุหรี่และป้องกันโรคทางสมองทรงกลด สารภูษิต; พรพิมล รงค์นพรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; ธันยาภรณ์ วงษ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ผลของปริมาณโครเมียมต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์ ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงอดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ผลของการเสริมไคโตซานในอาหารกุ้งต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย การลอกคราบ และการสนองตอบต่อภูมิคุ้มกันกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่ความเค็มน้ำ 3 ระดับบุญรัตน์ ประทุมชาติ; สกนธ์ แสงประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาพุดดิ้งเป็นอาหารโปรตีนเพื่อสุขภาพจากเนื้อปลาทะเลและถั่วพัลส์วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อาภัสรา แสงนาค; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาส่วนสกัดน้ำจากเหง้าเร่วหอมเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการพัฒนากรรมวิธีการผลิตเร่วหอมผงพร้อมใช้สิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืชของราที่แยกได้จากนาเกลืออภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561จลพลศาสตร์การเสื่อมสลายของแคโรทีนอยด์ทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพิวเร่กล้วยผสมฟักทองระหว่างการให้ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพิวเร่ในระหว่างการเก็บรักษาศนิ จิระสถิตย์; มณฑิรา นพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปอาหาร เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน; เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดระยองบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการทำงานวิจัยสถาบันของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การประมาณค่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของรากที่ r ของจำนวนนับ n พจน์แรกสมคิด อินเทพ; บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การประยุกต์ใช้การเคลือบน้ำมันหอมระเหยไทมอลและการปรับสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหอยแมลงภู่ต้ม : การเคลือบน้ำมันหอมระเหยไทมอลสวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 768