กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9272
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืชของราที่แยกได้จากนาเกลือ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of anti-plant pathogenic fungi of fungi isolated from solar saltern land
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิรดี ปิลันธนภาคย์
สุดารัตน์ สวนจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: เชื้อรา
สารต้านจุลชีพ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: รานาเกลือ 64 สายพันธุ์ จากจำนวน 150 สายพันธุ์ (42.7%) สามารถยับยั้งราก่อโรคแอนแทรกโนส Colletotrichum spp. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง C. gloeos porioides DOAC 0782 ด้วยปฏิสัมพันธ์แบบ antibiosis บนอาหาร PDA/dw และ/หรือ PDA/SW30 ppt ในจำนวนนี้รา 50 สายพันธุ์ จากจำนวน 62 สายพันธุ์ ที่นำมาทดสอบ (80.6%) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งราก่อโรคพืช อย่างน้อย 1 ชนิด มากกว่าร้อยละ 35 (%IE>35) ทั้งในสภาวะการเลี้ยงที่มีความเค็มหรือไม่มีความเค็ม และรา 44 สายพันธุ์ (71.0%) ยับยั้งได้ทั้ง C. capsici DOAC 1511 และ C. gloeosporioides DOAC 0782 เมื่อเลี้ยงร่วมกัน 5 วัน บนอาหาร PDA/SW30 ppt รานาเกลือรหัส SSPB4225 ให้ผลยับยั้ง C. capsici DOAC 1511 และ C. gloeosporioides DOAC 0782 ด้วยค่า %IE สูงสุดเท่ากับ 75.0 และ 76.0 ตามลำดับ จากการทดสอบด้วยวิธี disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบเอธิลอะซิเตท 90 สาร ที่สกัดจากอาหาร PDA/dw และ PDA/SW30 ppt ที่ผ่านการเลี้ยงราที่มี %IE ≥35 รวม 45 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่ยับยั้งราก่อโรคพืชได้ สารสกัด 86.7% และ 81.1% ยับยั้ง C. gloeosporioides DOAC 0782 และ C. capsici DOAC 1511 ได้ตามลำดับ สารสกัด 10 สาร แสดงฤทธิ์ยับยั้งสูงสุด มีค่า %IE >70 สารสกัด SSPB3124 และ SSPB3208 ที่สกัดจาก PDB/SW30 ppt แสดงฤทธิ์ยับยั้งราก่อโรคพืชสูงสุด ค่า MIC ของสารสกัดนี้เมื่อทดสอบกับราก่อโรคพืช C. gloeosporioides DOAC 0782 และ C. capsici DOAC 1511 เป็นเวลา 3 วัน มีค่าระหว่าง 256-512 μg/ml การจัดจำแนกรานาเกลือโดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและการเปรียบเทียบลำดับเบสบนสาย DNA พบว่ารา SSPB3124 และ รา SSPB3208 น่าจะเป็น Aspergillus สปีชีส์เดียวกัน แต่ยังไม่สามารถระบุ สปีชีส์ได้แน่ชัด และอาจเป็นสปีชีส์ใหม่
รายละเอียด: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9272
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2566_015.pdf2.87 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น