การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อภิรดี ปิลันธนภาคย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 24  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในหอยนางรมและสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์.สุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุรีย์พร เอี่ยมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การปรับปรุงสภาวะในการสร้างสารต้านราก่อโรคพืชของราจากสิ่งแวดล้อมทางทะเลอภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของราที่แยกได้จากนาเกลืออภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืชของราที่แยกได้จากนาเกลืออภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดยราจากป่าชายเลนสุดารัตน์ สวนจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์, และอื่นๆ
2555การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสร้างสารแอนติไบโอติกจากราที่เป็นเอ็นโดไฟท์และแอคติโนมัยซีทบริเวณรากพืชป่าชายเลนรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555การสร้างสารรงควัตถุโพรดิจิโอซินของแอคติโนมัยซีทที่แยกจากดินป่าชายเลนอภิรดี ปิลันธนภาคย์; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ราจากป่าจากรหัสโครงการ BRT 140005อภิรดี ปิลันธนภาคย์; วาสนา ศรีบุญธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การสำรวจและแยกเชื้อราทะเลเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะและเอนไซม์อภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การใช้ปฎิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ vibrio vulnificus โดยตรงในหอยนางรมบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การใช้ปฎิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ vibrio vulnificus โดยตรงในหอยนางรมบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การใช้ปฏิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus โดยตรงในหอยนางรม บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี.สุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549ความหลากหลายของจุลินทรีย์และยีนที่นำรหัสเอนไซม์เซลลูเลส จากเมตาจีโนมของสิ่งแวดล้อมที่มีสภาวะรุนแรงสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ความหลากหลายของจุลินทรีย์และยีนที่นำรหัสเอนไซม์เซลลูเลสจากเมตาจีโนมของสิ่งแวดล้อมที่มีสภาวะรุนแรงสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ความหลากหลายของราในนาเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทราอภิรดี ปิลันธนภาคย์; สมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; ศรัณยา รักเสรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากใบไม้ในเขตอนุรักษ์พืชป่าชายเลนและความสามารถในการสร้างสารยับยั้งรา Alternaria brassicicolaอภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ความหลากหลายทางอนุกรมวิธานและกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส ของจุลินทรีย์จากเมตาจีโนมในระบบนิเวศป่าชายเลนสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548ประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์น้ำพริกปรุงรสสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ฤทธิ์ของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์พืชชายเลนในการยับยั้งราปนเปื้อนบนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเจนจิรา มารมย์; นิสา ไกรรักษ์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารก่อฤทธิ์ชีวภาพจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากใบพืชชายเลนอภิรดี ปิลันธนภาคย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงนภา เครืออยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา